Fotowoltaika w przedsiębiorstwie produkcyjnym - analiza

Energia będąca w zakładach produkcyjnych jednym  z głównych kosztów prowadzenia działalności wpływa na koszt wytworzenia produktu finalnego oraz sytuację rynkową przedsiębiorstwa. Możliwość pozyskania taniej energii elektrycznej determinuje w znacznym stopniu rozwój poszczególnych przedsiębiorstw produkcyjnych.

Projekt instalacji fotowoltaicznej:

Na wstępie do analizy przyjęto, że pod instalację PV wykorzystana  zostanie  całkowita  dostępna  powierzchnia,  która jednocześnie spełnia wymagania stawiane przez tę  technologię. W szczególności uwzględniono tutaj kwestię  okresowego  zacienienia  modułów. Dwa największe obszary A i B to niezagospodarowana,  ale  równa  i  utrzymana  w  dobrym  stanie  powierzchnia trawnika. Obszary oznaczone literami D, E oraz  F  to  powierzchnia  płaskiego  dachu  budynków  zakładowych. Obszar C jest dachem skośnym o niewielkiej  powierzchni  znajdującym  się  na  budynku  mieszkalnym.   W  wyniku  przeprowadzonej  analizy  stwierdzono,  że  istnieje  możliwość  zainstalowania  systemu  PV  na  każdym  z  obszarów  z  wyłączeniem  C  (nieopłacalne).  Analizę  przeprowadzono   z   wykorzystaniem   oprogramowania  PVsyst,  a  dane  meteorologiczne  pozyskano  z  programu  meteonorm  7.  Dzięki  skorzystaniu  z  danych  meteorologicznych, które odpowiadały dokładnie lokalizacji zakładu, otrzymano precyzyjniejsze wyniki, niż gdyby przyjąć  uśrednione warunki dla Polski. W ramach analizy przyjęto,  że  wykorzystane  zostaną  standardowe  moduły  polikrystaliczne skierowane na południe, a ich kąt nachylenia do  podłoża będzie wynosił 35°. (…)

Analiza w programie PV syst pozwoliła określić przewidywany miesięczny uzysk energetyczny z każdej instalacji.  Zebrane dane zestawiono z miesięcznym zapotrzebowaniem zakładu energetycznego na energię  elektryczną i przedstawiono w postaci wykresu na rysunku 4.(…)

 

Analiza ekonomiczna oraz przyjęte założenia
W celu określenia przewidywanego czasu zwrotu nakładów finansowych przyjęto następujące założenia:
•     spadek mocy systemu fotowoltaicznego w skali  roku na poziomie 1%,
•     wzrost cen energii elektrycznej – 6% (r/r),
•     roczny koszt serwisu systemu fotowoltaicznego  wynoszący 1,25% wartości instalacji,
•     konieczność poniesienia kosztu wymiany elementów falowników co 10 lat w wysokości 20%  wartości komponentów,
•     uzysk energetyczny dla całej instalacji w pierwszym  roku jej funkcjonowania – 65,7 MWh,
•     cena energii elektrycznej   w pierwszym roku – 0,53 PLN/kWh,
•     energia wyprodukowana przez  system PV w całości wykorzystywana  przez zakład,
•     wartość początkowa instalacji   – 403 800 PLN,
•     wykonanie inwestycji ze środków  własnych. (…)
Podsumowanie
Zaproponowane rozwiązanie pozwala na około 40% obniżenie kosztów energii elektrycznej  potrzebnej na wytworzenie jednostki wyrobu  finalnego. Oznacza to spadek z poziomu 3,61%  na 2,17%. W pierwszym roku przekłada się to  na  spadek  kosztu  wytworzenia  produktu  finalnego o 1,44%, w roku 30. wartość ta spada  do około 1,07%. Należy mieć jednak na uwadze, że po 10 latach instalacja PV wygeneruje  taką ilość energii, która pozwoli pokryć koszty  inwestycyjne. Rodzi się pytanie, czy przewidywany około 1,5% spadek kosztu wytworzenia  wyrobu finalnego ma znaczenie dla przedsiębiorstwa oraz osób nim zarządzających. Otóż,  z  rozmów  przeprowadzonych  z  właścicielem  wynika, że często w czasie rozmów z kontrahentami  negocjacje  cenowe  sprowadzają  się  do pojedynczych procentów. Widać więc wyraźnie, że dla branży, w której on działa, punkt  równowagi  pomiędzy  zyskiem  a  stratą  jest  bardzo wrażliwy na wszelakie zmiany warunków.  Ilość  energii  elektrycznej  produkowanej  przez system PV w czasie jest zmienna.
M. Krzywda, J. Jurasz
Wydział Zarządzania  Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 
Cały artykuł w numerze 2/2014 GLOBEnergia.
 

Położenie

Fredry 61
95-020 Andrespol
Polska