Montaż instalacji fotowoltaicznej - podatek VAT

Powołując się na opinie Urzędów Skarbowych dla usługi montażu modułów fotowoltaicznych obowiązuje 8% stawka VAT, natomiast 23% stawka VAT obowiązuje w przypadku sytuacji, gdy usługa instalacji systemu fotowoltaicznego dotyczy budynku użyteczności publicznej.

W kwestii 8% podatku urzędy powołują się na art. 41 ust 12 ustawy VAT, zgodnie z którym taką stawkę podatku VAT stosuje się m.in. dla usług termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 300m2. Urząd Skarbowy jednoznacznie określa również sposób, w jaki należy traktować usługę instalacji części systemów fotowoltaicznych, które znajdują się na zewnątrz budynku. Według urzędników stanowią one integralną całość montowanej instalacji, więc cała usługa montażu systemu fotowoltaicznego podlega 8% stawce VAT.

Z 8% podatku VAT wyłączone są budynki mieszkalne jednorodzinne, których powierzchnia użytkowa przekracza 300m2 oraz lokale mieszkalne, których powierzchnia użytkowa jest większa niż 150m2. W obu przypadkach 8% stawkę VAT stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (art. 41 ust. 12c ustawy).

Interpretacje podatkowe:
1)IPPP1/443-107/13-4/EK - w sytuacji gdy Wnioskodawca będzie świadczył usługę, polegającą na montażu instalacji solarnych w obiektach budownictwa mieszkaniowego objętego społecznym programem mieszkaniowym, przy czym usługa ta mieści się w zakresie pojęciowym termomodernizacji, to będzie ona podlegała opodatkowaniu według 8% stawki podatku. Natomiast w przypadku usługi montażu takich systemów na budynkach użyteczności publicznej, zastosowanie znajdzie podstawowa 23% stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust.1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy.
2)IPTPP2/443-970/12-2/JN - mówi o stawce podatku VAT dla świadczonych usług montażu pomp ciepła, kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych nieprzekraczających 300 m2 powierzchni użytkowej. Zgodnie z nią, istnieje możliwość zastosowania stawki podatku w wysokości 8% w stosunku do wszystkich wykonanych prac w celu zamontowania instalacji PV bez rozróżnienia, czy są to elementy zainstalowane w obrębie danego budynku czy też poza nim. Moduły PV muszą być zamontowane na zewnątrz budynku, lecz stanowią one integralną całość z elementami montowanymi wewnątrz budynku.