Dotacje do fotowoltaiki z RPO, POIŚ, PROW 2014-2020

Spis treści:

1. Komentarz wstępny (ważne)

2. Program Prosument NFOŚiGW

3. Regionalne Programy Operacyjne (RPO)

4. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POiŚ)

5. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)


1. Komentarz wstępny

Poniżej prezentujemy listę programów, które w najbliższych latach będą napędzały rynek OZE, w szczególności rynek systemów fotowoltaicznych w Polsce.

Lista ta ma zaprezentować, przede wszystkim skalę dotacji, które będą przyznawane na OZE, w tym na fotowoltaikę w najbliższych latach. Aby otrzymywać powiadomienia o otwartych naborach wniosków, polecamy zapisać się na nasz newsletter.

Jednocześnie należy pamiętać, że :

  • w większości programów z naborem konkursowym, składając wniosek o dotację, należy załączyć specjalistyczne projekty oraz biznes plan

    • w przypadku większych instalacji (powyżej 40 kW), niezbędne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę, która to procedura, jest procedurą długotrwałą i w momencie ogłoszenia naboru wniosków, jest już za późno na jej procedowanie

  • w związku z powyższym, po podjęciu decyzji, popartej wcześniejszymi kalkulacjami (patrz kalkulator instalacji prosumenckiej oraz kalkulator dla firm) sugerujemy rozpoczęcie prac nad uzyskaniem niezbędnych zezwoleń (co najmniej warunki zabudowy, decyzja środowiskowa)

 

2. Prosument NFOŚiGW (kliknij aby przejść na dedykowaną stronę programu)

Program dotacji i pożyczek na mikroinstalacje OZE jest programem pilotażowym i obejmuje budżet 600 mln zł na lata 2014 - 2020. Sprawdź szczegóły.


3. Regionalne Programy Operacyjne

1) Dolnośląskie:

Gospodarka nisko-emisyjna - 1 mld 448 mln zł (350 mln euro)

Ponad 350 mln z RPO zarząd województwa chce przeznaczyć na gospodarkę nisko-emisyjną. W ramach tego priorytetu dofinansowanie miałyby otrzymać inwestycje w odnawialne źródła energii.

2) Lubelskie:

Wsparcie wytwarzania i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych - 654 mln zł (158 mln euro)

3) Opolskie:

Wsparcie gospodarki nisko-emisyjnej - 499 mln zł (120,6 mln euro)

4) Lubuskie:

Przejście na gospodarkę niskoemisyjną poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i wzrost efektywności energetycznej - 477 mln zł (115,3 mln euro)

5) Małopolskie:

Regionalna polityka energetyczna - 1 mld 572 mln zł (380 mln euro)

6) Mazowieckie:

Przejście na gospodarkę niskoemisyjną - 511 mln zł (123,6 mln euro)

  • 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - 48,4 mln euro
  • 4.3 Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym - 75,2 mln euro

7) Podkarpackie:

Czysta energia - 1 mld 235 mln zł (298,5 mln euro)

8) Podlaskie:

Gospodarka niskoemisyjna, w tym OZE - 746 mln zł (180,5 mln euro)

9) Pomorskie:

Energetyka (głównie efektywność energetyczną i energia ze źródeł odnawialnych - 1 mld 46 mln zł (252,9 mln euro)

10) Śląskie:

Efektywność energetyczna, OZE, gospodarka niskoemisyjna - 3 mld 642 mln zł (880,3 mln euro)

11) Świętokrzyskie:

Projekty energetyczne - 695 mln zł (168 mln euro)

12) Warmińsko-mazurskie:

Efektywność energetyczna - 1 mld 20 mln zł (246,7 mln euro)

13) Wielkopolskie:

Energia - 1 mld 714 mln zł (414,3 mln euro)

14) Zachodniopomorskie:

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej - 782 mln zł (189 mln euro)

15) Łódzkie:

Gospodarka niskoemisyjna i ochrona środowiska - 1 mld 530 mln (370 mln euro)

16) Kujawsko-Pomorskie:

Energetyka i gospodarka niskoemisyjna – 275 mln zł (66,5 mln euro) 

 

4. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Priorytet inwestycyjny 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;

Przewiduje się wsparcie w szczególności na budowę oraz rozbudowę:

·         lądowych farm wiatrowych;

·         instalacji na biomasę;

·         instalacji na biogaz;

·         sieci przesyłowych i dystrybucyjnych umożliwiających przyłączenia jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego a także w ograniczonym zakresie, jednostek wytwarzania energii elektrycznej wykorzystującej wodę i słońce oraz ciepła przy wykorzystaniu energii geotermalnej.

Priorytet inwestycyjny 4.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach

Przewiduje się w szczególności wsparcie następujących obszarów:

·         modernizacji i rozbudowy linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie;

·         modernizacji energetycznej budynków w przedsiębiorstwach;

·         zastosowania technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie;

·         budowy, rozbudowy i modernizacji instalacji OZE;

·         zmiany systemu wytwarzania lub wykorzystania paliw i energii, zastosowanie  energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii, w tym termomodernizacji budynków;

·         wprowadzania systemów zarządzania energią, przeprowadzania audytów energetycznych (przemysłowych).

Priorytet inwestycyjny 4.3 Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym

Przewiduje się wsparcie kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej i mieszkaniowych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne w zakresie związanym m.in. z:

·         ociepleniem obiektu, wymianą okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne;

·         przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła),

·         systemów wentylacji i klimatyzacji, zastosowanie automatyki pogodowej i systemów

·         zarządzania budynkiem;

·         budową lub modernizacją wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacją

·         dotychczasowych źródeł ciepła;

·         instalacją mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne,

·         instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach;

·         instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE.

Działania powyższe mogą być prowadzone w koordynacji z realizacją projektów z zakresu modernizacji sieci ciepłowniczych oraz rozwoju wysokosprawnej kogeneracji prowadzących do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło i chłód.

 

5. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW):

Budżet przyjętego przez rząd Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 13,5 mld euro. W programie uwzględniono również odnawialne źródła energii.

W dokumencie pod nazwą: Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, odnajdziemy informację o sposobie ubiegania się o środki: poprzez JST, gminy czy związki gmin. 

Maksymalna wysokość pomocy została określona na 2 mln złotych na beneficjenta, z czego co najmniej 36,37% środków kwalifikowanych musi pochodzić z jego środków własnych.